Gratis verzending binnen Nederland bij bestellingen vanaf 35,- euro

0,00
Geen producten in de winkelwagen.

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Inleiding


Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je

gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten

belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom

goed door.

Artikel 1 Definities


1.1 Masa Skincare (Abayaaty): gevestigd te 1068HX Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer

van Koophandel onder registratienummer 62308106 handelend onder de naam Masa

Skincare

1.2 Website: de website van Masa Skincare, te raadplegen via www.masaskincare.com

en alle bijbehorende subdomeinen.


1.3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening

van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Masa Skincare en/of zich

geregistreerd heeft op de Website.


1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Masa Skincare en

Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel

uitmaken.


1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden


2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Masa Skincare zijn

de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

anders is overeengekomen.


2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende

aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet

voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Masa Skincare slechts

bindend, indien en voor zover deze door Masa Skincare uitdrukkelijk

schriftelijk zijn aanvaard.


2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke

product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook

van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden

steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 Prijzen en informatie


(Voor artikelen geldt altijd de prijs en de actie die op het moment van

bestelling voor het artikel werd vermeld. Overigens is een ondernemer volgens

de Nederlandse wet vrij om zijn producten af te prijzen. U bepaalt, als

consument, zelf wanneer u tot aankoop overgaat. U hebt geen recht op teruggaaf

van het prijsverschil, als korte tijd later een al aangeschaft product

afgeprijsd blijkt te zijn.)


3.1 Alle op de Website en in andere van Masa Skincare afkomstige materialen

vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld,

andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.


3.2


De verzendkosten zijn € 5,95. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces

worden weergegeven.


3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Masa

Skincare kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen

tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en

in andere Masa Skincare afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van

kennelijke programmeer- en typefouten.


3.4 Masa Skincare kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor

(kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst


4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant

van het aanbod van Masa Skincare en het voldoen aan de daarbij door Masa

Skincare gestelde voorwaarden.


4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Masa

Skincare onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van

het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft

de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.


4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de

Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Masa Skincare het

recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn

ontvangen.


4.4 Masa Skincare kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of

Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en

factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst.

Indien Masa Skincare op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst

niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te

weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te

verbinden.

Artikel 5 Registratie


5.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via

het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.


5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en

wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf

verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.


5.3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt

geheim te houden. Masa Skincare is niet aansprakelijk voor misbruik van de

inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op

de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account

van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.


5.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van

onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te

wijzigen en/of Masa Skincare daarvan in kennis te stellen, zodat Masa Skincare gepaste

maatregelen kan nemen.

Artikel 6 Uitvoering Overeenkomst


6.1 Zodra de bestelling door Masa Skincare is ontvangen, stuurt Masa Skincare de

producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig

mogelijk toe.


6.2 Masa Skincare is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de

verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.


6.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst

omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de

producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of

is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd

worden.


6.4 Indien Masa Skincare de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan

leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan

met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst

kosteloos ontbinden.


6.5 Masa Skincare raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de

daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur middels het

retourformulier te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en

conformiteit.


6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn

afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien

uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant.

Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht

van de producten.


6.7 Masa Skincare is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke

kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer

leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en

het product kosteloos te retourneren.

Artikel 8 Herroepingsrecht/Retour


8.1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Masa Skincare

binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van

redenen, kosteloos te ontbinden. Dit kunt u doen door ons een email te sturen

naar customercare@masaskincare.com. De termijn gaat in op de dag nadat de

Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het

product heeft ontvangen, of:


• als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag

waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft

ontvangen;


• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of

onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste

zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;


• bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een

bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het

eerste product heeft ontvangen.


8.2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening

van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.


Door Klant betaalde kosten voor betaling van het product zullen bij retour van

de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.


8.3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan

met het product en de verpakking. Voor alle Klanten geldt dat producten enkel

ongebruikt in ongeopende verpakking geretourneerd kunnen worden. Voor producten

aangeschaft bij Masa Skincare geldt bovendien de in 8.3A genoemde uitzondering.


8.3A Het herroepingsrecht geldt niet voor:


Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (zoals make-up

en cosmetica producten) niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en

waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Derhalve mogen deze producten

enkel teruggezonden worden indien de verzegeling nog in tact is en het product

niet geopend is geweest. In alle andere gevallen vervalt het herroepingsrecht.


8.4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die

het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan

toegestaan in het vorige lid.


8.5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel

gestelde termijn door, na aanmelding via email en met originele factuur, het retourproduct

terug te zenden aan Masa Skincare. Masa Skincare bevestigt in geval van een

digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14

dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1

van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits

de originele factuur is bijgesloten.


Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Masa Skincare

Hoekenespad 58

1068HX Amsterdam

8.6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen

zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de

Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de

bestelling heeft betaald. Tenzij Masa Skincare aanbiedt het product zelf af te

halen, mag Masa Skincare wachten met terugbetalen tot Masa Skincare het product

heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden,

naar gelang welk tijdstip eerder valt.


8.7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst

informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en

een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 9 Betaling


9.1 Klant dient betalingen aan Masa Skincare volgens de in de bestelprocedure

en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Masa Skincare is

vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van

tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn

van 14 dagen ingaand op de dag na levering.


9.2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is

deze, nadat hij door de Klarna is gewezen op de te late betaling en Klarna

de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn

betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze

14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente

verschuldigd en is Klarna gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke

incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15%

over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,=

en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Klarna kan ten

voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 10 Garantie en conformiteit


“Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie.

Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de

consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.”


10.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant

die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Masa

Skincare een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd

het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.


10.2 Masa Skincare staat er voor in dat de producten voldoen aan de

Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen

van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming

van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of

overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Masa Skincare er

tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.


10.3 Een door Masa Skincare, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet

niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de

Overeenkomst al heeft en kan inroepen.


10.4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan

dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Masa

Skincare daarvan in kennis te stellen.


10.5 Indien Masa Skincare de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant

de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding

is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de

door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 11 Klachtenprocedure


11.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande

garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van

Masa Skincare, dan kan hij bij Masa Skincare telefonisch, per e-mail of per

post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene

Voorwaarden.


11.2 Masa Skincare geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen

7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog

niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Masa

Skincare binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een

indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of

definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de

Geschillencommissie via het Europees ODR PlatformArtikel 12 Aansprakelijkheid


12.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon

of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.


12.2 De totale aansprakelijkheid van Masa Skincare jegens Klant wegens

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot

vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs

(inclusief btw).


12.3 Aansprakelijkheid van Masa Skincare jegens Klant voor indirecte schade,

daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en

schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.


12.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust

op Masa Skincare jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor

schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou

worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te

vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld

van Masa Skincare


12.5 De aansprakelijkheid van Masa Skincare jegens Klant wegens toerekenbare

tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Masa

Skincare onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende

daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Masa

Skincare ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort

blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke

omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Masa Skincare in staat is

adequaat te reageren.


12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds

dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na

het ontstaan daarvan schriftelijk bij Masa Skincare meldt.


12.7 In geval van overmacht is Masa Skincare niet gehouden tot vergoeding van

enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud


13.1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag

heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Masa Skincare.

Artikel 14 Persoonsgegevens


14.1 Masa Skincare verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de

Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 15 Slotbepalingen


15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


15.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt

voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van

de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het

arrondissement waar Masa Skincare gevestigd is.


15.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn,

tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen

zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,

waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke

bepaling gestalte wordt gegeven.


15.4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook

communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de

integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens


Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of

opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Masa Skincare

Hoekenespad 58

1068 HX Amsterdam

tel (0031) 686386210

info@masaskincare.com

KvK 62308106

BTW NL002429268B73


Translation »
×